Hammervatnet

Hammervatnet  og andre deler av Hoplavassdraget (English version)

Hammervatnet er kjent som en av de klassiske gode fuglelokalitetene på Innherred. Trøndelags første fugletårn ble satt opp her i 1991, ved Gullberget camping i østre del av vatnet. Hammervatnet er det nederste av flere større vatn i Hoplavassdragets nedbørsfelt. I disse vatna er det registrert nesten 190 ulike fuglearter, og spesielt i Hammervatnet er flere sjeldne arter blitt observert. Her er det sett ca 180 ulike fuglearter inkludert de nærmeste landområdene.

 

Fugletårnet

Tårnet (foto: M. Husby)

 

Fra tårnet

Fra tårnet (foto: M. Husby)

 

Karakteristiske arter er horndykker og sothøne som hekker i varierende antall. Ellers er mange ulike andearter sett her, deriblant litt mer sjeldne arter for landsdelen som skjeand, knekkand, snadderand, stjertand, lappfiskand, taffeland, og også den nordamerikanske hjelmfiskanda. De vanligste andeartene er stokkand, krikkand, brunnakke, kvinand og toppand som alle hekker her.

Skjeand

Øverst: Skjeand (Shoveler)           

 

Under: Lappfiskand (Smew)        ( foto M Husby)

Øverst:  Stjertand (Pintail)         

 

Under: Snadderand (Gadwall)   ( foto M. Husby)

De første observasjonene av sivhauk i Nord-Trøndelag var fra Hammervatnet, og første hekking i Norge av denne arten utenom Jæren var her i 1993. Ellers henvises det til en rapport om fuglelivet i Hoplavassdraget som det linkes til nedenfor, der du finner artsliste for hvert av vannene, kommentarer til artene og figurer som viser hvordan antall observasjoner varierer gjennom året for noen av artene.

Ferskeste rapport om fuglelivet i Hammervatnet og andre deler av Hoplavassdraget finner du her:

http://brage.bibsys.no/hint/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_28142

Tren på artsbestemmelse på www.birdid.no

For spørsmål om Hammervatnet angående vernebestemmelser, skjøtsel, fuglelivet og andre ting, kontakt oppsynsmann Erlend Skutberg ved Statens Naturoppsyn:  erlend.skutberg(at)dirnat.no, Mobilnr: 992 30 143. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag er forvaltningsmyndighet.