Åsen Bygdeforum 7630 Åsen     Hjemmeside: www.aaseninfo.no
organisasjonsnr. 994 320 831 Styreleder Guri Skjesol mob. 415 07 784 mail guri.skjesol@gmail.com

Til samferdselsminister

Magnhild Meltveit Kleppa.                                                   Åsen 09.05.2012

    Magnhild Meltveit Kleppa kjører E-6 Steinkjer-Stjørdal , sammen med Bjarne Brøndbo.

    Brev fra Åsen Bygdeforum med fokus på ny E-6 Kvithamar-Åsen.

   Åsen bygdeforum har som mål å arbeide aktivt for lokalsamfunnet, skape trivsel og bolyst. Arbeide for å fremme bosetting og næringsutvikling, forbedre miljø og utvikle kulturtilbud. 
   Åsen er et sentralt sted å bo. Det ligger midt mellom Steinkjer og Trondheim. Jernbanestasjonen ligger sentralt i Åsen sentrum, med gangavstand fra boligfeltene.
   Åsen Bygdeforums aktivitetsplanen for 2012
Følge opp aktuelle saker: Tomter og bolig. E-6 utenom Åsen sentrum. Synligjøre Næringsarealet i Vassmarka.
   Dette skrivet omhandler: E-6 Kvithamar – Åsen, og med E-6 utenom Åsen sentrum
  • Det må til ny veg på denne strekningen, for å skape enda bedre trivsel og bolyst i Åsen
  • Åsen tapte kampen om ny E-6 utenom sentrum, da Steinkjer i 12 time, gjorde vedtak om trasse’ gjennom Steinkjer sentrum. Dette var for snart 20 år siden.
  • På disse 20 åra er trafikkmengden fordoblet
  • Trafikkøkningen har i Åsen sentrum ført til store miljøplager, som trafikkstøy og svevestøv.
  • For beboerne på strekningen fra Åsen ESSO stasjon gjennom sentrum til Fossing bru, er problemene så store at det forringer sommeraktiviteter ute.
  • For næringslivet er flaskehalsen Vuddudalen/ Langstein en stor utfordring, det finnes ikke omkjøringsmuligheter når vegen av ulike grunner blir stengt.
  • Bygdeforumet støtter Levanger kommunens høringsvedtak, om Konsept 4 Maksimum som  løsning fra Kvithamar -Åsen. Der er det gode løsninger for veg/jernbane.
  • Jernbanen bruker samme linjevalg (tunell) fra Åsen, som tidligere vedtatt vegtrasse’
     Nasjonal Transportplan er ute på høring. I NTP ser vi at strekningen Kvithamar - Åsen er prioritert for oppstart dersom dere får på plass +45 prosent. Du som Samferdselsministeren og din stab gjør en kjempejobb for å få på plass disse midlene, det er vi glade for.
    I byene lages det miljøpakker. Distriktene har hovedvegene som transporterer viktige varer inn til forbrukerne i sentrale strøk, og eksportvarer som laks ut til Europa. Miljøpakken i distrikta er bedre veger, kortere avstander, som igjen gir mindre utslipp fra kjøretøy.
   Ved ny vegutbygging gjerne som bomveg, (for raskere oppstart)blir det enda kortere veg til Trondheim. Hele Åsen blir liggende innenfor en 6 mils radius fra Trondheim.  Dette gir ringvirkninger til hele Nord-Trøndelag. Det må bygges for framtida, befolkningen i Åsen og Nord Trøndelag fortjener det.
   Steinkjer fikk E-6 gjennom sentrum. Levanger kommune har kjempet like lenge for å få E-6 utenom Åsen sentrum.
   Tenk miljø ved å gi Åsen en miljøpakke med E-6 utenom sentrum, gjennom valg av ny trasse’. 
Legger ved bilder fra sentrum, og tegner inn hvor vegen var planlagt for 20 -30 år siden.
Dagens vegnormer krever mere areal.

Hilsen Guri Skjesol, leder i Åsen Bygdeforum.

Kopi distriktsvegsjef Olav Kåre Fuglum

E-6 gjennom Åsen sentrum , veg planlagt i 1985 vil krysse i området ca. ved lastebilen på bilde.
Husklyngen fremst på venstre side er omsorgsboliger
Bildene ligger også under "bildegalleri"
 
</p>
</body></html>