Vedtekter for Åsen Bygdeforum
§1       

Målsetting

Foreningen skal arbeide for å fremme bosetting og næringsutvikling, forbedre miljø og utvikle kulturtilbudet i Åsen.

Foreningen skal hvert år ha en mål- og strategidebatt.
§2       

Medlemsbestemmelser

Representanter for bedrifter og lag i Åsen kan bli medlem. Utenbygds bedrifter med  leder avd.leder bosatt i Åsen, kan bli medlem. Videre kan enkeltpersoner med  interesse for foreningens målsetting bli personlig medlemmer.

Styret har fullmakt til å vurdere andre søknader om medlemskap.

Alle medlemmer skal registreres i medlemskartotek med navn og adresse.

Medlemmene forplikter seg til å følge foreningens felles opplegg. Enhver som har betalt medlemskontigent for kontigentperioden er medlem og har stemmerett på årsmøtet. Bedrifter, lag og foreninger har hver en stemme. Det sittende styret har    stemmerett i kraft av sin funksjon. Ingen enkelt person har fler enn en stemme.
Kontigenten betales forskuddsvis.
§3       

Økonomi

Foreningens medlemmer betaler inn en årlig avgift til dekning av mindre løpende utgifter. Utgifter til større tiltak avgjøres av medlemsmøte. Revidert regnskap og budsjett fremlegges på årsmøtet.
§4       

Administrasjon/organisasjon

Årsmøte som holdes i første halvår hvert år, er foreningens øverste organ og har årlige valg på representanter til styret og  arbeidsutvalget, samt valgkomite                                                                                                                                                                        
§5        Styret
Daglig ledelse av ÅBF utøves av et styret på 5 medlemmer bestående av leder som velges inn i styret for 2 år, men er på valg som leder hvert år.Kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer velges for 2 år. Det skal også sitte 6 personer i arbeidsutvalget som er valgt inn for 2 år om gangen. Hvert år er 3 av disse på valg. Styret innkaller medlemmene til medlemsmøte og evt. ekstraordinært årsmøte etter behov, eller når minst ¼ av medlemmene forlanger det. Saker som medlemmene ønsker å ta opp, må være styret i hende 1 uke før medlemsmøte
§6       
Valgkomite Denne består av 3 medlemmer valgt på årsmøte. Komiteen forbereder alle valg til  årsmøtet, og skal sørge for at alle kanditater er forspurt og har sagt seg villige. Det første nevnte medlem sammenkaller komiteen og leder møte.

§7       

Årsmøte:

  På årsmøtet skal følgende behandles

            a) Årsberetning

            b) Revidert regnskap budsjett og aktivitetsplan

            c) Fastsette medlems kontigent

            d) Valg på tillitsvalgte ifølge overnevnte vedtekter

            e) Saker som medlemmene vil fremme for årsmøte (jfr. §5)

            f) Vedtektsendringer  (krever 2/3 flertall fra årsmøtet)

Styret innkaller til årsmøte med 2 uker varsel, skriftlig , - og med oppslag i Åsen Sentrum og i Åsenfjord. Vedlegg til innkalling, Busjett og aktivitetsplan.
§8       

Oppløsning av foreningen

Oppløsning av foreningen krever 2/3 flertall på årsmøtet. Eventuelle midler i foreningen skal ved opphør tilfalle veledige formål i bygda.

Vedtektene er revidert og vedtatt i henhold til §7  på årsmøtet 10.mai 2010